Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

List popierający

Za pośrednictwem tego listu chciałbym wyrazić swoje poparcie dla wysiłków Wydawnictwa "Zielone Brygady" na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i rozwoju ruchu ekologicznego w Polsce.

Działalność Wydawnictwa to nie tylko publikacje, ale głównie rozpowszechnianie wiedzy na temat aktywności społecznej, rozwoju demokracji i umiejętności uczestnictwa w niej, tak potrzebnej rozwijającemu się sektorowi pozarządowemu. W ciągu tych kilku lat działalności Wydawnictwo "Zielone Brygady" stało się nieocenionym źródłem informacji dla wielu młodych ludzi, szczególnie tych z małych miejscowości leżących poza centrami administracyjnymi.

Wydawane przez nie pismo "Zielone Brygady" stało się doskonałą platformą dyskusji, a zważywszy na jego faktyczną otwartość, umożliwia wszystkim zainteresowanym zaprezentowanie własnego stanowiska. Jest też doskonałym źródłem kontaktu pomiędzy ruchem ekologicznym a administracją rządową i samorządową. Te elementy w świetle zbliżającej się integracji ze strukturami europejskimi stanowią o jego niezaprzeczalnej atrakcyjności.

W czasie swojej wieloletniej działalności Wydawnictwo w znaczący sposób przyczyniło się do podniesienia aktywności obywatelskiej i demokracji w Polsce.

List popierający

[...@wpisać nazwę instytucji wspierającej@] pragnie za pośrednictwem tego listu wyrazić swoje poparcie dla wysiłków Wydawnictwa "Zielone Brygady". Uważamy działalność Wydawnictwa za bardzo pożyteczną i pomocną dla rozwoju ruchu ekologicznego oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wydawnictwo Konsekwentnie stara się przestrzegać formuły otwartej dla różnych światopoglądów i idei.

"Zielone Brygady" są źródłem wiedzy o problemach merytorycznych polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych. Rola "Zielonych Brygad" stale ulega zmianie, tak jak zmianie podlega samo Wydawnictwo i wydawane przez niego pismo, które nie tylko zwiększyło częstotliwość ukazywania się do dwutygodnika, ale również dostępne jest na stronach www. "Zielone Brygady" są nadal wielkim dziełem garstki osób, rzeszy wolontariuszy - autorów oraz dystrybutorów. Im zawdzięczamy to, że "Zielone Brygady" istnieją już kilka lat, są ciekawe i cieszą się dużą popularnością. Imponująco rozrasta się seria książkowa - Biblioteka "Zielonych Brygad".

Wydawnictwo "Zielone Brygady" służy nam wszystkim. Teraz kiedy przed ruchem ekologicznym pojawiły się nowe wyzwania związane z integracja europejską, przystąpieniem Polski do Unii - pismo, poprzez które można będzie podzielić się wiedzą, wątpliwościami i osiągnięciami z innymi organizacjom jest bardzo potrzebne.

"Zielone Brygady" nie są wyłącznie pismem o ochronie środowiska. Jest to wydawnictwo, które za o społeczeństwie ekorozwoju, o jego powinnościach, trudach i sukcesach, uczestnictwie. Mocny fragment działań wspierających trudne dochodzenie Polaków do społeczeństwa obywatelskiego.

Warto zaznaczyć, że od samego początku autorami tekstów "Zielonych Brygad" są działacze ekologiczni, naukowcy, osoby interesujące się ochroną środowiska. W sumie jest to kilkaset osób nie otrzymujących wynagrodzeń za tę pracę. Wykonujących ją, gdyż zależy im, by ich informacje i opinie były upublicznione właśnie przez to pismo. Świadczy to o roli jaką obecnie "Zielone Brygady" pełnią w ruchu ekologicznym.

Wydawnictwo "Zielone Brygady" publikuje także książki i broszury, nie atrakcyjne ze względów komercyjnych, ale zawierające wiedzę dotyczącą aktywności społecznej, poruszające kwestie związane z rozwojem demokracji i umiejętnym uczestniczeniem w tym procesie. Dla wielu młodych osób, zwłaszcza z małych miejscowości, książki te są jedynym źródłem informacji i wiedzy o tej tematyce.

Wydawnictwu "Zielone Brygady" skutecznie udało się stworzyć platformę wymiany myśli, doświadczeń i informacji. Platforma ta umożliwia, zwłaszcza młodzieży będącej głównym czytelnikiem "Zielonych Brygad", pogłębianie wiedzy o problemach społecznych i ekonomicznych związanych z otaczającą nas rzeczywistością. Moim zdaniem, olbrzymią szkodą byłaby utrata takiej platformy.