Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NEOLIBERALIZM in-humanitas 5 marca 2008

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Społecznej

ZAPRASZA
na ogólnopolską konferencję naukową

NEOLIBERALIZM
in-humanitas

Instytut Pedagogiki UG
ul. Krzywoustego 19
80-952 Gdańsk
sala 36

5 marca 2008 roku, środa
godz. 10.00

Program konferencji

10.00 Otwarcie konferencji – Maria Mendel i Marcin Boryczko
(Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki UG)

Prezentacje i dyskusje:
10.15 O potrzebie ewolucji intelektualnej
Lesław Michnowski (Warszawa)
11.00 Krzysztof Lewandowski (Warszawa)
Neoliberalny potop i alternatywne ekonomie
11.45 – 12.15 Dyskusja
12.15 Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej?
Joanna Rutkowiak (Gdańsk)
12.45 Gospodarka wspólnotowa
Witold Toczyski (Gdańsk)
13.15 Ekonomia i etyka
Tomasz Szkudlarek Gdańsk)
13.45 – 14.15 Dyskusja

Zapraszamy!

Teoretyczna koncepcja neoliberalizmu uznaje, że źródłem i gwarantem wolności jednostki jest wolny rynek. Ideologia ta jednoczy obecnie zarówno działania grup społecznych i rządów, jak indywidualnych osób, podporządkowujących jej swoje życiowe strategie. Ma to miejsce w warunkach – jak twierdzą niektórzy – terroru, bądź dyktatu wolnego rynku, stanowiącego jej flagowy mechanizm. Nietrudno w ich świetle zauważyć, że neoliberalizm na skalę globalną w sposób hegemoniczny zawładnął społeczną rzeczywistością i stał się dominującą racjonalnością. Jako organizatorzy konferencji „NEOLIBERALIZM in-humanitas" jesteśmy jednak przekonani, że nie jest to racjonalność jedyna i pragniemy skupić uwagę – z jednej strony - na krytyce tej ideologii i kluczowej roli edukacji w jej przełamywaniu. Z drugiej, chcemy ukazać drogi myślenia alternatywnego, w którym znaczenie edukacji również jest ogromne. Neoliberalizm jest zatem, naszym zdaniem, kulturą in-humanitas, czyli ogarniającym ludzkość, a przeciw niej skierowanym okrucieństwem i barbarzyństwem, które zastosowanym tu łacińskim znaczeniem odsyła również do prostactwa, gburowatości i sknerstwa. Jak możliwy jest tak autodestrukcyjny, nekrofilny (jak określa go jeden z zaproszonych mówców, prof. Lesław Michnowski) trend kulturowy? Jako sposób myślenia i pryzmat postrzegania świata neoliberalna orientacja na wolność rynkową zaszczepiona została w sferze potoczności współczesnego człowieka. O totalnym charakterze neoliberalizmu świadczy owo zakorzenienie w oczywistości potocznej, w której realności ideologiczne przyjmują postać wartości kulturowych. To rodzaj - integrującej procesy edukacyjne z socjalizacyjnymi - enkulturacji, w której wartości, takie jak wolność, zostają skolonizowane i zrekontekstualizowane przez nowy kontekst, w tym przypadku ekonomiczny.
Czy wobec powyższego skazani jesteśmy na świat bez alternatyw lub na świat z alternatywami, które sytuują się w sferze niemożliwości bądź szaleństwa? Chcielibyśmy, aby ta konferencja stała się okazją do możliwie konstruktywnego myślenia o alternatywach wobec dominującego paradygmatu, wobec in-humanitas, które niesie sobą neoliberalizm. Myślmy o alternatywach wieloaspektowo, począwszy od ekonomii aż po problematykę kulturową i edukacyjną, mając w pamięci, że zarówno pieniądz, zdrowy rozsądek jak i wzorce kulturowe są pewnymi abstrakcjami, których manifestacje mają charakter przede wszystkim historyczny, relatywny i arbitralny. INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY!

ORGANIZATORZY KONFERENCJI POLECAJĄ m.in.:

Chomsky N. (2000): Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
Hardt M., Negri A. (2005): Imperium, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
Harvey D. (2005) Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, Oxford - New York
Michnowski L. (2006): Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, Wyd. Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa
Rutkowiak J. (2005): Nauczyciel wobec wartości wychowawczych w perspektywie kultury neoliberalnej. Problem na pograniczu pedeutologii i ekonomii [W:] M. Nowak-Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica (red.) Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne wartości wychowania, Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław
Rymsza M., Kaźmierczak T. (red.) (2007): Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
Stiglitz J. (2007): Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Szkudlarek T. (2001): Ekonomia i etyka, Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, numer specjalny, Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław
Toczyski W. (2005): Gospodarka wspólnotowa [W:] Mendel M. (red.) Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Zybała A. (2004): Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

http://lepszyswiat.home.pl
http://lets.pl/alternatywa.html
http://swietoradosci.most.org.pl/aaa.htm
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
http://www.sprawiedliwyhandel.pl
http://www.zb.eco.pl
http://www.obywatel.org.pl
http://www.isp.org.pl/?v=page&id=450&ln=pl

Zapraszamy do dyskusji!